Garanciális ügyintézés menete és feltételei

Amennyiben egy Ön által Magyarországon vásárolt COMPUTHERM termékkel üzemeltetési gondja támad, igényelheti a termék bevizsgálását, illetve igazolt hiba esetén annak javítását vagy cseréjét.

Ennek két módja van. Visszaviszi/visszaküldi a vásárolt készüléket a vállalkozáshoz (üzletbe/webshophoz), ahol megvásárolta azt, vagy a szállítási költséget vállalva közvetlenül elküldi azt a gyártó szegedi székhelyére: 

 • Név: Quantrax Kft.
 • Cím: H-6726 Szeged, Fülemüle u. 34.
 • Telefonszám: +36 62 424 133
 • E-mail cím: iroda@quantrax.hu

Garanciális bevizsgálás csak a vállalkozás telephelyein történhet, a gyártó munkatársai által.

FONTOS! A garanciális ügyintézés legfontosabb feltételei:

 • A garancia kizárólag akkor érvényes, amennyiben a termékkel együtt rendelkezésünkre bocsátják:
  • a termék jótállási jegyét, mely a termék vásárláskor megfelelően kitöltésre került
  • a termék vásárlásának vagy beüzemelésének dátumát igazoló bizonylatot, vagy annak másolatát
 • Az egyszerűbb és gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, hogy a fentieken kívül:
  • küldjenek egy rövid leírást az észlelt hibáról/problémáról
  • adják meg a fogyasztó telefonszámát, hogy az esetleges hibáról/problémáról további információt kérhessünk, illetve hogy a bevizsgálás után értesíthessük a fogyasztót a bevizsgálás eredményéről és a visszaküldés folyamatáról

A jótállás időtartama a különböző COMPUTHERM termékeknél:

COMPUTHERM T szériás szobatermosztátok

5 év

COMPUTHERM Q szériás szobatermosztátok

2 év

COMPUTHERM B szériás Wi-Fi termosztátok

2 év

COMPUTHERM E szériás Wi-Fi termosztátok

2 év

COMPUTHERM WPR-100 szériás szivattyúvezérlők

2 év

COMPUTHERM MP szériás szennyvízszivattyúk

 1 év

Egyéb COMPUTHERM termékek

1 év

Abban az esetben, ha a termék jótállási ideje letelt vagy a vásárló nem tudja hitelt érdemlően igazolni, hogy a termék a jótállási időn belül van, úgy a vállalkozás nettó 2000-től 5000 Ft-ig terjedő bevizsgálási díjat számíthat fel a termékek bevizsgálásának időigényéssége függvényében. Abban az esetben, ha a vásárló kéri a termék javítását térítés ellenében előzetes egyeztetés szerint, úgy ez az összeg nem kerül felszámításra.

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

 

A jótállási kötelezettség teljesítése jogszabályilag azt a vállalkozást terheli, amely a fogyasztóval (végfelhasználóval) szerződést köt (amely vállalkozás a terméket a fogyasztónak értékesíti).

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás

okozta.

Nem érvényes a garancia, ha a készülék gyári száma nem egyezik meg a jótállási jegyen található sorozatszámmal illetve, ha a több egységből álló készülékek gyári számai nem azonosak. Ettől kivételt képez, ha a készülék már volt javítva, vagy különálló egységként lettek vásárolva.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

 • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
 • ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta,  e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

A fogyasztó jótállási igényét annál vállalkozásnál érvényesítheti, amelynél a szerződést kötötte.

A fogyasztó a gyorsabb és egyszerűbb ügyintézés érdekében a hibásnak vélt terméket saját költségén visszajuttathatja bevizsgálásra közvetlenül a gyártó szegedi székhelyére is: 

 • Név: Quantrax Kft.
 • Cím: H-6726 Szeged, Fülemüle u. 34.
 • Telefonszám: +36 62 424 133
 • E-mail cím: iroda@quantrax.hu

A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. 
A vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles.